Địa điểm: Văn phòng Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, tầng 1, nhà A0, điện thoại: 0238.3733666, di động: 097.3336775 (cô Dung).

Xem File đính kèm!