Thông tin chi tiết của Hội thảo được đính kèm phía dưới 

hoi_thao_dao_tao_giao_vienthainguyen.pdf