Tên SeminarQuan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế, nghiên cứu trường hợp tại Việt Nam

Thời gian: 8h ngày 3/2/2021

Địa điểm: VPK

Người trình bày: TS. Nguyễn Thị Bích Thủy

Đơn vị: Bộ môn Tài chính – Ngân hàng, Khoa Kinh tế