Tên seminar : Đề cương và bài giảng học phần giảng dạy SĐH "Quản lý chương trình và dự án công"
Thời gian: 14h30 ngày 19/03/2021
Địa điểm: Văn phòng Khoa Kinh tế

Người trình bày: TS. Trần Thị Thanh Thủy

Đơn vị: BM Kinh tế, Khoa Kinh tế