Tên seminar : Bài giảng học phần giảng dạy SĐH "Kinh tế chính trị ở Việt Nam hiện nay"

Thời gian: 15h00 ngày 22/03/2021
Địa điểm: Văn phòng Khoa Kinh tế

Người trình bày: TS. Nguyễn Thị Hải Yến

Đơn vị: BM Kinh tế, Khoa Kinh tế