Tên Seminar:  Quản lý Nhà nước về Sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
Thời gian: 14h.
Địa điểm: Phòng Sinh hoạt BM.
Người trình bày: TS. Phạm Thị Thúy Liễu.
Đơn vị: Bộ môn Luật Dân sự – Khoa Luật.