Tên Seminar:  Một vài ý kiến tăng cường năng lực giảng viên trong việc đào tạo cử nhân Luật có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xã hội và thị trường lao động.

Thời gian: 15h.
Địa điểm: Phòng họp tầng 4 nhà A1
Người trình bày: TS. Nguyễn Thị Hà
Đơn vị: Bộ môn Luật HCNN – Khoa Luật