- Tên seminar: Cài đặt, sử dụng phần mềm phục vụ giảng dạy Tin học nhóm ngành

- Thời gian:  Từ 13h30, ngày 16 tháng 3 năm 2017

- Địa điểm: Nhà A0 phòng 401.

- Người trình bày: Trần Xuân Hào

- Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin