Nội dung: Xây dựng khung chương trình đào tạo hệ VHVL dùng cho khóa 61 - 62
Người báo cáo: Phan Anh Tuấn
 Địa điểm: VP Khoa Giáo dục
Thời gian: 14h ngày 10/01/2020

Đơn vị: Bộ môn Giáo dục Tiểu học