1. Tên seminar: ““Một số câu hỏi vận dụng trong giảng dạy nội dung tác dụng, tính
năng chiến đấu của súng Tiểu liên AK”.
2. Thời gian 7h00 Thứ 5 ngày 03/12/2020
3. Địa điểm. Phòng học 403 Giảng đường A
4. Người trình bày: Phạm Thế Dũng
5. Đơn vị: Bộ môn kỹ chiến thuật