- Tên seminar: Nghiên cứu lựa chọn biện pháp phát triển câu lạc bộ Aerobic ngoại khóa cho học sinh trường Thực hành sư phạm Đại học Vinh.
- Thời gian: Từ 13 giờ Thứ 5 ngày 26/ 06 /2020
- Địa điểm: Văn phòng Khoa GDTC
- Người trình bày:  Lê Thị Như Quỳnh
- Đơn vị:  Khoa Giáo dục Thể chất