Tên Seminar:  Nghiên cứu đổi mới hình thức tổ chức thực hiện học phần đề án tài chính  - tiền tệ 

Thời gian: 14h ngày 26/9/2020 

Địa điểm: VPK 

Người trình bày: TS. Đặng Thành Cương 

Đơn vị: Bộ môn Tài chính – Ngân hàng, Khoa Kinh tế