- Tên seminar: Effect of different basic cation ratio on nutrient uptake of pummelo

- Thời gian:  Từ 13h30, ngày 22 tháng 3 năm 2017

- Địa điểm: Phòng chuyên đề khoa Nông Lâm Ngư

- Người trình bày: TS. Nguyễn Hữu Hiền

- Đơn vị: Khoa Nông Lâm Ngư