- Tên seminar: Dạy học phân hóa môn sinh học ở trường THPT dựa trên đặc điểm người người học.

- Thời gian:  Từ 14h00, ngày 21 tháng 3 năm 2017

- Địa điểm: Văn phòng khoa Sinh học

- Người trình bày: Phạm Thị Hương

- Đơn vị: Khoa Sinh học