Người trình bày: PGS.TS Trần Ngọc Yến

Đơn vị: Tổ Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Anh

Chủ đề: Writing Learning Objectives in Competency-Based Education

Địa điểm: tầng 2 Thư Viện Nguyễn Thúc Hào

Thời gian: 19.30- 21.30  ngày 8/12/2020