Thời gian 13:30 đến 17:30 ngày 31/5/2019

Địa điểm: Tầng 2 Thư viện ĐH Vinh

Người báo cáo: Thái Anh Tuấn

Tên báo cáo: "Améliorer les compétences de compréhension écrite en français pour les étudiants d’anglais à l’Université de Vinh(Nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Pháp cho sinh viên ngành tiếng Anh trường Đại học Vinh)

Đơn vị: Tổ Ngoại ngữ chuyên ngành, khoa SP Ngoại ngữ