Tên semina: Semina bài giảng thiết kế cầu bê tông cốt thép

Người trình bày: Nguyễn Thị Thu Hiền

Thời gian: từ 14h00 ngày 22/01/2021

Địa điểm: Văn phòng khoa Xây dựng

Đơn vị: Bộ môn Cầu đường