-Tên seminar: Điều chỉnh đề cương CDIO Báo chí

Thời gian: từ 13h đến 17h30 ngày 18 tháng 1  năm  2021
- Địa điểm:  A1 201
- Người trình bày: Th.S Lê Thị Thu Hiền
- Đơn vị:  Bộ môn Báo chí - Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn