- Tên seminar: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Kỹ thuật điều khiển và Robotics theo tiếp cận CDIO
- Thời gian: 13h30 ngày 7/7/2020
- Địa điểm: Phòng họp bộ môn Điều khiển tự động
- Người trình bày: Mai Thế Anh 
- Đơn vị tổ chức: Tổ điều khiển tự động, Viện Kỹ thuật và công nghệ