Người trình bày: TS. Trần Thị Kim Oanh Đơn vị công tác: Bộ môn Tin học - Viện Sư phạm Tự nhiên Tên Seminar: Rà soát Mục tiêu, Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Sư phạm Tin học Thời gian: 14 giờ 00, Thứ 6, ngày 22/1/2021. Địa điểm: Văn phòng Viện SPTN