Tên seminar: Một số tính chất của hàm khả vi bậc hai suy rộng (phần 2)

Thời gian: 13h30  đến 17h30 thứ tư ngày 23 tháng  09  năm  2020
- Địa điểm:  A1 301
- Người trình bày: NCS. Hà Anh Tuấn
- Đơn vị:  Bộ môn Giải tích – Viện Sư phạm tự nhiên