- Tên seminar: Bảo vệ ĐC CH K27 Vinh
 - Thời gian: 7h30, ngày 18 -10-2020
 - Người báo cáo: Toàn bộ NCS cao học 
 - Địa điểm:  B3 104 

 - Đơn vị: Bộ môn Xác suất - thống kê và Toán ứng dụng.