- Tên seminar: Luật số lớn
- Thời gian: 14h30, Thứ 5 ngày 22-10-2020
- Địa điểm: A1-301
- Người báo cáo: Võ Thị Hồng Vân, Lê Văn Thành
- Đơn vị: Bộ môn Xác suất - thống kê và Toán ứng dụng.