- Tên seminar: Luật số lớn
- Thời gian: 14h30, thứ 5, 29-10-2020
- Địa điểm: A1-301
- Người báo cáo: Võ Thị Hồng Vân, Lê Văn Thành
- Bộ môn: Xác suất Thống kê và Toán ứng dụng