- Tên báo cáo: Phương pháp giảng dạy học phần " Phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học:
- Người báo cáo: Ths Phan Thị Quỳnh Trang
- Thời gian: 19h - 22h, thứ 5 ngày 14 tháng 01 năm 2021
- Địa điểm: A1202
- Đơn vị: Khoa Giáo dục