Tên Seminar:  Quản trị dòng tiền của doanh nghiệp 

Thời gian: 8h ngày 29/10/2020 

Địa điểm: VPK 

Người trình bày: NCS. Trịnh Thị Hằng 

Đơn vị: Bộ môn Tài chính – Ngân hàng, Khoa Kinh tế