Tên Seminar:  Các nhân tố tác động tới thanh khoản ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay 

Thời gian: 8h ngày 30/10/2020 

Địa điểm: VPK 

Người trình bày: NCS. Nguyễn Thị Bích Thủy 

Đơn vị: Bộ môn Tài chính – Ngân hàng, Khoa Kinh tế