Tên semina: Kinh tế xây dựng 2 và nghiệp vụ đấu thầu

Người trình bày: Nguyễn Minh Thư

Thời gian: từ 7h30 ngày 14/01/2021

Địa điểm: Văn phòng khoa Xây dựng

Đơn vị: Bộ môn Cầu đường