Tên semina: Kinh tế đầu tư trong xây dựng

Người trình bày: Nguyễn Thị Diệu Thùy

Thời gian: từ 14h00 ngày 14/01/2021

Địa điểm: Văn phòng khoa Xây dựng

Đơn vị: Bộ môn Cầu đường