Tên Seminar: Rà soát, điều chỉnh đề cương bài giảng các học phần Thực hành NCKH trong giáo dục Toán học và Thực hành dạy học môn Toán theo tiếp cận CDIO cho khóa 61 ngành Sư phạm Toán học.
Thời gian: 07.30 Thứ 5, ngày 14/01/2021
Chủ trì: TS. Nguyễn Thị Mỹ Hằng.
Địa điểm: A1206.

Đơn vị: Viện SPTN