Tên Seminar: Rà soát, điều chỉnh đề cương bài giảng các học phần Toán sơ cấp và Phát triển chương trình môn Toán theo tiếp cận CDIO cho khóa 61 ngành Sư phạm Toán học.
Thời gian: 13.30 Thứ 5, ngày 14/01/2021
Chủ trì: TS. Trương Thị Dung.
Địa điểm: A1206.

Đơn vị: Viện SPTN