Tên Seminar: Rà soát, điều chỉnh đề cương bài giảng các học phần Lý luận và Phương pháp dạy học môn Toán, Kiểm tra và đánh giá trong dạy học môn Toán và Tiếp cận dạy học Toán ở trường phổ thông bằng tiếng Anh theo tiếp cận CDIO cho khóa 61 ngành Sư phạm Toán học.
Thời gian: 07.30 Thứ 6, ngày 15/01/2021
Chủ trì: TS. Thái Thị Hồng Lam.
Địa điểm: A1206.

Đơn vị: Viện SPTN