- Tên seminar: Báo cáo Chuyên đề TS 2
- Thời gian: 14h00, Thứ 4 ngày 23 -9-2020
- Địa điểm: A1.302
- Người báo cáo:  NCS. Bùi Nguyên Trâm Ngọc
- Đơn vị: Bộ môn Xác suất - thống kê và Toán ứng dụng.