Thực hiện Kế hoạch số 49 -KH/TU ngày 04/1/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thư tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ (sau đây gọi tắt là NQTW4), để thống nhất chung trong toàn Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường hướng dẫn một số nội dung cụ thể trong quá trình chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo NQTW4 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHƯƠNG CHÂM, PHƯƠNG PHÁP

1. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân là nhằm thực hiện có hiệu quả NQTW4, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ đã nêu trong Nghị quyết của Trung ương và Kế hoạch số 49 -KH/TU ngày 04/1/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

2. Chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm chu đáo, chặt chẽ, khoa học; tiến hành nghiêm túc, thận trọng, làm đến đâu chắc đến đó, bảo đảm kết quả thực chất, không làm lướt, làm hình thức, chiếu lệ; tránh tình trạng xuê xoa, nể nang cũng như lợi dụng kiểm điểm để nói xấu, thổi phồng khuyết điểm, hạ uy tín với động cơ không trong sáng.

3. Thật sự phát huy dân chủ trong sinh hoạt của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị; từng đồng chí nghiêm túc tự kiểm điểm và cầu thị tiếp thu những ý kiến góp ý đúng của tổ chức và cá nhân; tự giác, trung thực xem xét, nhìn lại mình để phát huy ưu điểm, tự thấy rõ khuyết điểm và sửa chữa; đồng thời thật sự khách quan, chân thành, thẳng thắn đóng góp ý kiến cho đồng chí khác và cho tập thể. Cá nhân được góp ý kiểm điểm không được thành kiến hoặc trù dập người góp ý.

4. Tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình với phương châm phòng ngừa, ngăn chặn, giúp nhau cùng tiến bộ, vì sự trong sạch, vững mạnh của tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và vì sự nghiệp chung của Đảng. Tự phê bình và phê bình phải giữ đúng nguyên tắc, có tình đoàn kết, thương yêu đồng chí, vừa có lý, có tình, vừa phải xử lý nghiêm minh những trường hợp không tự giác nhận và sửa chữa những khuyết điểm, vi phạm.

5. Tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị gương mẫu kiểm điểm để cấp dưới và đảng viên noi theo; tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo đơn vị kiểm điểm trước, cá nhân cấp ủy viên, từng cá nhân lãnh đạo đơn vị kiểm điểm sau.

II. NỘI DUNG KIỂM ĐIỂM

1. Việc kiểm điểm theo tinh thần NQTW4 chú trọng nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Qua đó từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên soi mình tự phê bình và đấu tranh phê bình.

2. Đối với tập thể phải kiểm điểm làm rõ có cá nhân nào trong tập thể, cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục. Sau kiểm điểm, xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm và báo cáo cấp ủy cấp trên.

3. Ðối với cá nhân, phải đối chiếu với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" để nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình; đồng thời phê bình cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trên tinh thần thẳng thắn, đoàn kết, xây dựng. Sau kiểm điểm, cá nhân tiếp thu, hoàn chỉnh bản tự kiểm điểm; xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm và báo cáo cấp ủy cấp trên.

4. Đối với những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã gợi ý nội dung kiểm điểm bằng văn bản thì cần có báo cáo giải trình. Đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân trong đảng bộ bộ phận, chi bộ.

5. Tùy tình hình và điều kiện cụ thể, trước khi kiểm điểm, các cấp ủy đảng, đơn vị tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các đoàn thể trực thuộc bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả.

III. CÁCH CHUẨN BỊ VÀ TIẾN HÀNH KIỂM ĐIỂM

1. Công tác chuẩn bị

- Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo đơn vị trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể và gửi trước cho các cá nhân để đóng góp ý kiến, hoàn thiện.

- Cá nhân chuẩn bị bản kiểm điểm và gửi trước cho cấp ủy, tập thể lãnh đạo đơn vị để duyệt nội dung.

- Báo cáo kiểm điểm tập thể và bản kiểm điểm cá nhân phải nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; giải trình những nội dung được gợi ý kiểm điểm, ý kiến đóng góp (nếu có).

- Dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể và bản kiểm điểm cá nhân phải làm theo đúng mẫu của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (đăng trên phần mềm eOffice) và gửi trước cho đồng chí Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường để duyệt nội dung trước khi tổ chức hội nghị kiểm điểm.

2. Tiến hành kiểm điểm

- Tiến hành kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau. Có thể kết hợp kiểm điểm tập thể cấp ủy với tập thể lãnh đạo đơn vị.

- Người chủ trì định hướng các nội dung cần tập trung thảo luận và tiếp thu các ý kiến đóng góp để kết luận và hoàn thiện báo cáo kiểm điểm của tập thể. Xong kiểm điểm tập thể chủ trì kết luận, biểu quyết có hay không những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ

- Cá nhân trình bày bản tự kiểm điểm, tập thể đóng góp ý kiến, cá nhân tiếp thu, người chủ trì kết luận và lấy ý kiến biểu quyết có hay không những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ đối với từng đồng chí. (khi kiểm điểm Bí thư, Trưởng đơn vị thì phân công một đồng chí cấp phó chủ trì). Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã kiểm điểm ở cấp Trường thì tại chi bộ chỉ báo cáo tóm tắt kết quả kiểm điểm ở cấp Trường trước khi kiểm điểm với tư cách đảng viên.

- Đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường chỉ tham dự hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ trực thuộc, Trưởng, phó đơn vị. Đồng chí bí thư đảng bộ bộ phận trực tiếp chỉ đạo kiểm điểm đối với chi ủy chi bộ cán bộ và chi ủy chi bộ học viên, sinh viên. Đồng chí Bí thư chi bộ trực tiếp chỉ đạo việc kiểm điểm của đảng viên trong chi bộ. Đoàn công tác của cấp ủy cấp trên tham dự và chỉ đạo kiểm điểm của cấp dưới cần đánh giá, nhận xét công tác chuẩn bị, chất lượng kiểm điểm và dự kiến kết luận việc kiểm điểm tập thể, cá nhân "Đạt yêu cầu" hay "Chưa đạt yêu cầu". Những tập thể, cá nhân kiểm điểm chưa đạt yêu cầu phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và tổ chức lại hội nghị kiểm điểm.

- Trong quá trình kiểm điểm nếu phát hiện tập thể hoặc cá nhân có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" ở mức độ nghiêm trọng trở lên thì dừng việc kiểm điểm để kiểm tra, thanh tra, kết luận làm rõ và xử lý kịp thời theo quy định.

3. Thời gian kiểm điểm

- Các đảng bộ bộ phận, chi bộ, đơn vị hoàn thành việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong tháng 3 năm 2017.

- Các cấp ủy đảng, đơn vị chủ động liên hệ trực tiếp với đồng chí Trưởng đoàn công tác của Đảng ủy theo Thông báo số 58-TB/ĐU ngày 08/2/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường để thống nhất lịch cụ thể và mời các thành viên Đoàn công tác tham dự, theo dõi, chỉ đạo tổ chức kiểm điểm đảm bảo đúng yêu cầu, nội dung và thời gian quy định.

- Sau kiểm điểm 07 ngày làm việc, cấp ủy hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo lên cấp ủy cấp trên trực tiếp bao gồm:

+ Báo cáo kiểm điểm tập thể.

+ Bản kiểm điểm cá nhân (kèm theo Bản cam kết).

+ Tổng hợp ý kiến góp ý vào báo cáo kiểm điểm tập thể, cá nhân và kết luận của đồng chí chủ trì hội nghị kiểm điểm đối với tập thể và từng cá nhân.

Trên đây là hướng dẫn thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân theo tinh thần NQTW4. Đề nghị các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể triển khai việc chuẩn bị nội dung và tiến hành kiểm điểm theo Kế hoạch và Hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì trao đổi với Văn phòng Đảng ủy để báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.