Họ và tên NCS: Dương Văn Thư

Tên đề tài luận án: Phát triển đội ngũ chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Mã số: 9140114

 Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Nguyễn Thị Hường; 2. PGS.TS. Phạm Minh Hùng

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh

Xem File đính kèm!