Tên đề tài luận án: Điều khiển lan truyền xung và chuyển mạch quang trong môi trường nguyên tử hai mức suy biến.

Chuyên ngành: Quang học

Mã số: 9440110

Họ và tên nghiên cứu sinh:  Lương Thị Yến Nga

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Huy Bằng

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh

 TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Đã đề xuất được mô hình có thể tích hợp được cả hai dạng chuyển mạch quang - từ và chuyển mạch toàn quang với hiệu suất chuyển mạch cao, đồng thời có thể tạo ra các soliton lan truyền với hệu suất chuyển mạch cao, đồng thời có thể tạo ra các soliton lan truyền với vận tốc nhóm siêu chậm, cung cấp cho các ứng dụng thực tế trong các thiết bị quang tử, lưu trữ và xử lý thông tin quang.

- Sử dụng vật liệu EIT vào nghiên cứu chuyển mạch quang và soliton lan truyền siêu chậm sẽ gợi mở nhiều ứng dụng thú vị trong quang học lượng tử bởi khả năng làm giảm hấp thụ của môi trường.

- Mô hình đã sử dụng từ trường ngoài để điều khiển và chỉ sử dụng một trường laser duy nhất cho cả trường dò và trường liên kết nên sẽ đơn giản hơn khi áp dụng vào thực nghiệm. Vì thế, mô hình đề xuất có những ưu điểm vượt trội và mới so với các mô hình đã được thực hiện.

Luận án NCS Lương Thị Yến Nga.rar