Tên đề tài luận án: Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Mã số: 9140114

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Đăng Cầu

Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS Nguyễn Dục Quang; 2. PGS.TS Phạm Minh Hùng

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh

NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Luận án đã nghiên cứu vấn đề giáo dục kỹ năng sống cho học sinh theo tiếp cận năng lực và quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực của các nước trên thế giới và Việt Nam. Từ đó, bổ sung, hoàn thiện những vấn đề lý luận của đề tài trên cơ sở làm rõ tổng quan nghiên cứu vấn đề, các khái niệm cơ bản; đặc biệt xem hoạt động giáo dục kỹ năng sống và quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở theo một hướng tiếp cận mới so với trước đây - tiếp cận năng lực; làm tiền đề cho đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực.

2. Luận án đã thực hiện khảo sát và đánh giá khách quan, khoa học thực trạng hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực và thực trạng quản lí hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực (mặt mạnh, những hạn chế và nguyên nhân). Những dữ liệu nghiên cứu thực trạng đã được phân tích toàn diện, chi tiết làm cơ sở cho đề xuất các biện pháp của đề tài.

3. Luận án đã đề xuất 6 biện pháp quản lí hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực, gồm: Tổ chức nâng cao nhận thức của cán bộ quản lí và giáo viên về sự cần thiết phải quản lí hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực; Kế hoạch hóa hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực; Tổ chức và chỉ đạo hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực; Tăng cường kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực; Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo dục kỹ năng sống cho giáo viên, cán bộ quản lí trường trung học cơ sở; Thiết lập các điều kiện đảm bảo hiệu quả hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực. Hệ thống biện pháp đề xuất đã góp phần giải quyết phần lớn những mặt yếu, những tồn tại về quản lí hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực hiện nay. Các biện pháp trên đã được tác giả thực hiện thử nghiệm, kết quả cho thấy tính cần thiết và khả thi cao; có khả năng vận dụng vào hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực trên phạm vi cả nước.

Xem File đính kèm!