Thực hiện Chương trình công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2020, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường quyết định mở lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng (lớp thứ hai) cho quần chúng là cán bộ, viên chức, người hợp đồng lao động và học sinh, sinh viên, học viên trong toàn Trường.

Thời gian: Tháng 11 năm 2020 (có thông báo lịch học cụ thể trên website của Nhà trường và phần mềm iOffice).

Địa điểm: Hội trường A - Trường Đại học Vinh.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường thông báo để các đảng uỷ bộ phận, chi ủy chi bộ chỉ đạo các đơn vị, công đoàn bộ phận, các liên chi đoàn, chi đoàn lựa chọn giới thiệu quần chúng tham dự lớp bồi dưỡng.

Danh sách quần chúng cử đi học cần đầy đủ các thông tin về họ tên, ngày sinh, quê quán, đơn vị và phải được đảng uỷ bộ phận, chi uỷ chi bộ duyệt, gửi bằng văn bản về Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể và email: qtrang206@gmail.com trước ngày 12/11/2020.

Mẫu danh sách