1. Thực hiện Quy định số 1954-QĐi/TU ngày 04/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Thông báo số 1775-TB/TU ngày 05/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về công tác cán bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã bầu đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Trường khóa XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

2. Thực hiện Quy định số 1954-QĐi/TU ngày 04/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Thông báo số 1713-TB/TU ngày 17/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về công tác cán bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung 03 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khóa XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện và kết quả các hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường thống nhất trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An xem xét, cho chủ trương để bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khóa XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với 03 đồng chí.

3. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã xem xét và đồng ý để Khoa Luật tổng kết nhiệm kỳ Trưởng khoa Luật 2014 - 2019 và thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đồng chí Đinh Ngọc Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Trưởng khoa Luật nhiệm kỳ 2014 - 2019, giữ chức vụ Trưởng khoa Luật nhiệm kỳ 2019 - 2024.

4. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã xem xét và đồng ý để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình bổ nhiệm đồng chí Thái Thị Tân, Bác sĩ, Bí thư chi bộ, Trưởng Trạm Y tế, giữ chức Trưởng Phòng khám đa khoa, Trường Đại học Vinh, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Vậy, thông báo để Đảng ủy, Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc Trường được biết./