I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2020

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường báo cáo tóm tắt kết quả công tác tháng 10 năm 2020 của Đảng bộ, Nhà trường và các Ban của Đảng ủy Trường. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã tổ chức thảo luận và rút kinh nghiệm.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Xét kết nạp đảng viên

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và thông qua đề nghị của Đảng bộ bộ phận Khoa Luật và các chi bộ: Trường Thực hành Sư phạm, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Ban Quản lý Cơ sở II kết nạp các quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

1.

Phan Hạnh Huyền,

Sinh viên lớp 58B2 Luật học, Khoa Luật,

2.

Phạm Thị Thúy Quyên,

Sinh viên lớp 58B2 Luật học, Khoa Luật,

3.

Nguyễn Thị Thương,

Sinh viên lớp 58B5 Luật học, Khoa Luật,

4.

Lê Huyền Trang,

Sinh viên lớp 58B1 Luật Kinh tế, Khoa Luật,

5.

Nguyễn Văn Trung,

Sinh viên lớp 58B4 Luật Kinh tế, Khoa Luật,

6.

Nguyễn Thị Huệ,

Cán bộ Trường Thực hành Sư phạm,

7.

Nguyễn Thị Nhung,

Cán bộ Trường Thực hành Sư phạm,

8.

Chu Thị Tơ,

Cán bộ Trường Thực hành Sư phạm,

9.

Nguyễn Năng Hùng,

Cán bộ Trung tâm GDTX,

10.

Bùi Tuấn An,

Cán bộ Ban Quản lý Cơ sở II.

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ thông báo cho cán bộ, đảng viên, quần chúng biết, nếu ai có ý kiến gì thì phản ánh về Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể trước ngày 28/10/2020 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành quyết định kết nạp.

2. Xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và thông qua đề nghị của các Đảng bộ bộ phậnViện Kỹ thuật và Công nghệ, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn chuyển chính thức cho các đảng viên dự bị sau đây:

1.

Võ Đức Quang,

Cán bộ Viện KT&CN,

2.

Trần Thị Khánh Dung,

Cán bộ Viện KHXH&NV,

3.

Lê Thị Hải Lý,

Cán bộ Viện KHXH&NV,

4.

Phạm Thị Oanh,

Cán bộ Viện KHXH&NV.

3. Xét kỷ luật đảng viên

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật 1 đảng viên thuộc Chi bộ cán bộ Viện Sư phạm Xã hội và 2 đảng viên thuộc Chi bộ Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn bằng hình thức Khiển trách do vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘ

1. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã nghe Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo và thảo luận về kế hoạch tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức của Nhà trường năm học 2020 - 2021 và kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng khóa đào tạo thứ 61 và tuyên dương sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi năm học 2019 - 2020

2. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Hải, Phó Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, tham gia Ban Chấp hành Hội Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã nghe và thảo luận về một số nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Trường, công tác quản trị của Hội đồng trường và công tác điều hành, quản lý của Hiệu trưởng Nhà trường trong thời gian qua.

IV. QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MỘT SỐ VĂN BẢN CỦA CẤP ỦY CẤP TRÊN

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã quán triệt và thống nhất triển khai thực hiện các văn bản của cấp ủy cấp trên gồm:

- Báo cáo số 678-BC/BCĐ ngày 29/9/2020 của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Nghệ An về công tác thông tin đối ngoại quý III/2020.

- Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.

- Công văn số 6048-CV/TU ngày 30/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 30/9/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

- Báo cáo số 679-BC/BTGTU ngày 05/10/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về một số tình hình dư luận xã hội tháng 9/2020.

- Hướng dẫn số 04-HD/TU ngày 07/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về công bố, thảo luận, lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Kết luận số 284-Kl/TU ngày 09/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại 9 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2020.

- Thông tri số 15-TT/TU ngày 13/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về lãnh đạo đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

- Báo cáo số 681-BC/BTGTU ngày 13/10/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả khảo sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2020 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Công điện khẩn số 01-CĐ/TU ngày 18/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, tránh và khắc phục hậu quả lũ lụt.

V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 11 NĂM 2020

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm: Ngày Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2020); Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020); Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2020), Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020) và Ngày hội Quốc phòng toàn dân... Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho cán bộ, đoàn viên ưu tú. Triển khai tuyên truyền, quán triệt, học tập và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp và đồng chí Phạm Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Nhà trường và cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025; thành lập các Trường thuộc Trường Đại học Vinh; rà soát, điều chỉnh một số quy chế, quy định, văn bản lãnh đạo, quản lý điều hành Nhà trường; tiếp tục thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Hoàn thành xét các danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân năm học 2019 - 2020. Tổng kết công tác năm 2020 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 cho các Ban của Đảng uỷ, các đảng bộ bộ phận và các chi bộ; chỉ đạo công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân; đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2020. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường và đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"; tiếp tục xây dựng quy hoạch tổng thể hệ thống thông tin quản lý Trường Đại học Vinh. Chỉ đạo hoạt động đào tạo sau đại học; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng các hoạt động của Nhà trường. Chỉ đạo các nhiệm vụ, hoạt động sửa chữa cơ sở vật chất, bố trí trang thiết bị từ nguồn vốn đầu tư của Chương trình ETEP; tiếp tục thực hiện công tác xây dựng cơ bản tại Cơ sở 1 và Cơ sở 2. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường và đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo hoàn thành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học", tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020; triển khai hoạt động đào tạo hệ vừa làm vừa học và đào tạo từ xa; nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, cấp chứng chỉ; tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO giai đoạn 2020 - 2022, Đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Trường Đại học Vinh, các nhiệm vụ Chương trình ETEP, Kế hoạch chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030, Đề án nâng cấp Tạp chí Khoa học; công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí; đẩy mạnh các hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng - Trường Đại học Vinh; tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đảm bảo công tác an ninh, trật tự trong Nhà trường. Phân công đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

Vậy, thông báo để Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết./.