I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2020

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường báo cáo kết quả công tác tháng 11 năm 2020. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã tổ chức thảo luận và thống nhất đánh giá về kết quả công tác trong tháng.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Xét kết nạp Đảng

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và thông qua đề nghị của các Đảng bộ bộ phận: Khoa Kinh tế, Khoa Luật kết nạp các quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

1.

Ngô Thị Anh,

SV lớp 58B2 Kế toán, Khoa Kinh tế,

2.

Lâm Thanh Hiền,

SV lớp 58B2 Kế toán, Khoa Kinh tế,

3.

Trần Thị Lan Hương,

SV lớp 58B2 Kế toán, Khoa Kinh tế,

4.

Nguyễn Thị Hải Yến,

SV lớp 58B4 Kế toán, Khoa Kinh tế,

5.

Phạm Thị Ngọc Anh,

SV lớp 58B1 Kinh tế đầu tư, Khoa Kinh tế,

6

Phan Thị Hồng Vương,

SV lớp 58B1 Kinh tế đầu tư, Khoa Kinh tế,

7.

Trần Thị Ngọc Ánh,

SV lớp 58B TCNH, Khoa Kinh tế,

8.

Nguyễn Thị Phương Thảo

Cán bộ khoa Luật.

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ thông báo cho cán bộ, đảng viên, quần chúng biết, nếu ai có ý kiến gì thì phản ánh về Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể trước ngày 09/12/2020 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành quyết định kết nạp.

2. Xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường xem xét và thông qua đề nghị của các Đảng bộ bộ phận: Viện Sư phạm Tự nhiên, Khoa Kinh tế và các chi bộKhoa Giáo dục, Trường Thực hành Sư phạm chuyển chính thức cho các đảng viên dự bị sau đây:

1.

Nguyễn Chí Bảo,

SV lớp 58A CLC, Viện SP Tự nhiên,

2.

Nguyễn Thị Thu Hà,

SV lớp 58A CLC, Viện SP Tự nhiên,

3.

Hồ Thị Hải Yến,

SV lớp 58A CLC, Viện SP Tự nhiên,

4.

Phan Thị Hoài,

SV lớp 57A1 SP Toán, Viện SP Tự nhiên,

5.

Nguyễn Thị Thúy Vinh,

Cán bộ Khoa Kinh tế,

6.

Vũ Thị Lam,

SV lớp 60A2 Mầm non, Khoa Giáo dục,

7.

Lê Thị Diệu Linh,

SV lớp 60A2 Mầm non, Khoa Giáo dục,

8.

Nguyễn Thị Phương Thảo,

SV lớp 57 Tiểu học (ngành 2), Khoa Giáo dục,

9.

Trần Thị Thanh Ngân,

SV lớp 57 Tiểu học (ngành 2), Khoa Giáo dục,

10.

Nguyễn Thanh Mai,

SV lớp 60A1 Tiểu học, Khoa Giáo dục,

11.

Nguyễn Như Quỳnh,

SV lớp 60A1 Tiểu học, Khoa Giáo dục,

12.

Trần Thị Mai Trang,

SV lớp 60A2 Tiểu học, Khoa Giáo dục,

13.

Vi Thùy Vy,

SV lớp 60A4 Tiểu học, Khoa Giáo dục,

14.

Nguyễn Thị Uyên,

Cán bộ Trường Thực hành Sư phạm.

3. Xét kỷ luật đảng viên

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật 1 đảng viên thuộc Chi bộ cán bộ Viện Kỹ thuật và Công nghệ bằng hình thức Khiển trách do vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ

1. Căn cứ Tờ trình của Trường Trung học phổ thông Chuyên về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất chủ trương kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cho Tổ trưởng, Tổ phó các tổ chuyên môn của Trường Trung học phổ thông Chuyên cho đến khi thực hiện quy trình bổ nhiệm lại theo quy định.

2. Căn cứ Công văn số 101-CV/ĐU ngày 26/10/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An về việc tổ chức buổi làm việc để trao đổi, thống nhất chủ trương về sĩ quan biệt phái đã hết thời hạn công tác tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Vinh; Thông báo số 29-TB/ĐU ngày 11/11/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về công tác của sĩ quan biệt phái tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Vinh; Công văn ngày 23/11/2020 của Chi ủy chi bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh đề nghị kéo dài thời gian cho các sĩ quan biệt phái đang công tác tại Trung tâm, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An xem xét, quyết định kéo dài thời gian biệt phái cho 3 đồng chí gồm: Trung tá Bùi Đức Công, Trung tá Nguyễn Hùng Cường, Trung tá Trần Văn Phú.

3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất ban hành Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về đào tạo, bồi dưỡng viên chức lãnh đạo, quản lý đương chức và viên chức được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2020 - 2025.

4. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất thực hiện Công văn số 5053/BGDĐT ngày 24/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2020 và đăng ký nhu cầu năm 2021 và Công văn số 71-CV/BTCTU ngày 27/11/2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về gửi danh sách cán bộ đăng ký nhu cầu đào tạo cao cấp lý luận chính trị năm 2021.

5. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã góp ý cho dự thảo các văn bản: Quy định tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020.

IV. QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MỘT SỐ VĂN BẢN CỦA CẤP ỦY CẤP TRÊN

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã quán triệt và thống nhất triển khai thực hiện các văn bản của cấp ủy cấp trên gồm:

- Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 03/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước của Đảng.

- Kết luận số 92-KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020.

- Trả lời kiến nghị số 01-TLKN/BTCTU ngày 17/11/2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về kiến nghị, đề xuất của các đơn vị tại hội nghị tập huấn công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020.

- Công văn số 64-CV/BTCTU ngày 24/11/2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về xin ý kiến dự thảo mẫu quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử.

- Hướng dẫn số 02-HD/BTGTU ngày 24/11/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh mùa đông - xuân và dịch Covid-19.

- Báo cáo số 15-BC/BDVTU ngày 24/11/2020 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả công tác dân vận năm 2020 các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

- Thông báo số 04-TB/BDVTU ngày 24/11/2020 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả giao ban công tác dân vận năm 2020 cụm các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

- Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 25/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện Kết luận số 85-KL/TW ngày 19/8/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới với cộng đồng quốc tế.

- Kết luận số 03-KL/TU ngày 27/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 12 NĂM 2020

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm: 31 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2020); 74 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2020), 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020) và 31 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2020). Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Triển khai tuyên truyền, quán triệt, học tập và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2023. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp và đồng chí Phạm Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Nhà trường và cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025; thành lập các Trường thuộc Trường Đại học Vinh; rà soát, điều chỉnh một số quy chế, quy định, văn bản lãnh đạo, quản lý điều hành Nhà trường; tiếp tục thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Hoàn thành xét các danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân năm học 2019 - 2020. Tổng kết công tác năm 2020 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 cho các Ban của Đảng uỷ, các đảng bộ bộ phận và các chi bộ; chỉ đạo công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân; đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2020. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường và đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"; tiếp tục xây dựng quy hoạch tổng thể hệ thống thông tin quản lý Trường Đại học Vinh. Chỉ đạo hoạt động đào tạo sau đại học; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng các hoạt động của Nhà trường. Chỉ đạo các nhiệm vụ, hoạt động sửa chữa cơ sở vật chất, bố trí trang thiết bị từ nguồn vốn đầu tư của Chương trình ETEP; tiếp tục thực hiện công tác xây dựng cơ bản tại Cơ sở 1 và Cơ sở 2. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường và đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập"; triển khai hoạt động đào tạo hệ vừa làm vừa học và đào tạo từ xa; nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, cấp chứng chỉ; tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO giai đoạn 2020 - 2022, Đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Trường Đại học Vinh, các nhiệm vụ Chương trình ETEP, Kế hoạch chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030, Đề án nâng cấp Tạp chí Khoa học; công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí; đẩy mạnh các hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng - Trường Đại học Vinh; tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đảm bảo công tác an ninh, trật tự trong Nhà trường. Phân công đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

Vậy, thông báo để Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết./.