I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 2 NĂM 2021

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường báo cáo kết quả công tác tháng 2 năm 2021. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã tổ chức thảo luận và thống nhất đánh giá về kết quả công tác trong tháng.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Xét kết nạp quần chúng vào Đảng Cộng sản Việt Nam

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và thông qua đề nghị của các Đảng bộ bộ phận: Viện Sư phạm Tự nhiên, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, Khoa Kinh tế, Khoa Luật và Chi ủy chi bộ Trường Trung học phổ thông Chuyên kết nạp các quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

 

1.

Lưu Thị Quỳnh Duyên,

Sinh viên lớp 58A Toán CLC Viện SP Tự nhiên

2.

Ngô Thị Kim Chi,

Sinh viên lớp 59A Toán CLC Viện SP Tự nhiên

3.

Lê Công Trung,

Sinh viên lớp 58K NTTS, Viện NN&TN

4.

Hoàng Thị Thúy Vân,

Cán bộ Khoa Kinh tế

5.

Nguyễn Thị Thu Hoài,

Sinh viên lớp 58B7 Kế toán, Khoa Kinh tế

6.

Thái Thị Thanh Huyền,

Sinh viên lớp 59B3 Kế toán, Khoa Kinh tế

7.

Phan Trung Hiếu,

Sinh viên lớp 58B1 QTKD, Khoa Kinh tế

8.

Võ Đình An,

Sinh viên lớp 58B1 TCNH, Khoa Kinh tế

9.

Trần Thị Ngọc Trâm,

Sinh viên lớp 58B1 TCNH, Khoa Kinh tế

10.

Dương Thị Vân Anh,

Sinh viên lớp 58B4 Luật Kinh tế, Khoa Luật

11.

Đặng Đình Hùng,

Cán bộ Trường THPT Chuyên

 

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ thông báo cho cán bộ, đảng viên, quần chúng biết, nếu ai có ý kiến gì thì phản ánh về Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể trước ngày 11/3/2021 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành quyết định kết nạp.

2. Xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và chuẩn y đề nghị của các Đảng bộ bộ phậnViện Sư phạm Tự nhiên, Khoa Luật và Chi bộ Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm chuyển chính thức cho các đảng viên dự bị sau đây:

 

1.

Nguyễn Thị Mỹ Linh,

Cao học 27 Vật lý, Viện SP Tự nhiên

2.

Nguyễn Xuân Hải,

Sinh viên lớp 60B1 Luật học, Khoa Luật

3.

Đoàn Thị Minh Khai,

Cán bộ Trung tâm TH-TN

 

3. Xét kỷ luật đảng viên

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật 1 đảng viên thuộc Chi bộ cán bộ Viện Nông nghiệp và Tài nguyên và 1 đảng viên thuộc Chi bộ Trường Thực hành Sư phạm bằng hình thức Khiển trách do vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

III. THẢO LUẬN VÀ CHO Ý KIẾN VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC

1. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã nghe báo cáo và cho ý kiến về hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh. Sau khi thảo luận, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thống nhất phân công đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường tổ chức làm việc với Chi ủy chi bộ và cán bộ, viên chức Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh để đánh giá hoạt động của Trung tâm trong thời gian qua và định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

2. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất triển khai thực hiện các văn bản về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20/1/2021 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 23/2/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026…; bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Công văn số 129-CV/BTCTU ngày 11/1/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo định kỳ hàng năm và Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 13/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về hướng dẫn xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những năm tiếp theo.

IV. QUÁN TRIỆT VÀ CHO Ý KIẾN THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã quán triệt và thống nhất triển khai thực hiện các văn bản của cấp ủy cấp trên gồm:

- Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20/1/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 01/2/2021.

- Công văn số 103-CV/BDVTU ngày 02/2/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An về phòng, chống dịch Covid-19.

- Kế hoạch số 18-KH/TU ngày 09/2/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về sơ kết 5 năm thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 01/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về xây dựng các mô hình, điển hình, đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo".

- Hướng dẫn số 09-HD/BTGTU ngày 18/2/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.

- Thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An về việc phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Công văn số 192-CV/BTGTU ngày 22/2/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (6/3/1911 - 6/3/2021).

- Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 23/2/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Công văn số 704/BNV-CCVC ngày 23/2/2021 của Bộ Nội vụ về nhiệm kỳ viên chức giữ chức vụ quản lý.

- Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 23/2/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về việc tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

- Kế hoạch số 05-KH/TBTT ngày 24/2/2021 của Tiểu ban Tuyên truyền Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An về tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Hướng dẫn số 11-HD/BTGTU ngày 25/2/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về công tác văn hóa, văn nghệ năm 2021.

- Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 26/2/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901 - 18/5/2021).

V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 3 NĂM 2021

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm: 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2021); 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021). Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Triển khai tuyên truyền, quán triệt, học tập và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chuẩn bị tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho cán bộ, đoàn viên ưu tú. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp và đồng chí Phạm Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Nhà trường và cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025; thành lập các Trường thuộc Trường Đại học Vinh; rà soát, điều chỉnh một số quy chế, quy định, văn bản lãnh đạo, quản lý điều hành Nhà trường; tiếp tục thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Hoàn thành công tác thanh, quyết toán tài chính và kiểm kê tài sản năm 2020 của Nhà trường. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường và đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"; hoàn thiện quy hoạch tổng thể hệ thống thông tin quản lý Trường Đại học Vinh; quy trình quản lý chất lượng của Trường Đại học Vinh. Chỉ đạo hoạt động đào tạo sau đại học; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng các hoạt động của Nhà trường. Chỉ đạo các nhiệm vụ, hoạt động sửa chữa cơ sở vật chất, bố trí trang thiết bị từ nguồn vốn đầu tư của Chương trình ETEP; tiếp tục thực hiện công tác xây dựng cơ bản tại Cơ sở I và Cơ sở II. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường và đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo xây dựng và triển khai Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập"; triển khai hoạt động đào tạo hệ vừa làm vừa học và đào tạo từ xa; nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, cấp chứng chỉ; tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO giai đoạn 2020 - 2022, Đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Trường Đại học Vinh, các nhiệm vụ Chương trình ETEP, Kế hoạch chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030, Đề án nâng cấp Tạp chí Khoa học; công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí; đẩy mạnh các hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng - Trường Đại học Vinh; tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đảm bảo công tác an ninh, trật tự trong Nhà trường. Phân công đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

Vậy, thông báo để Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết.