Để nhận lịch 2021 cho cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên, Nhà trường yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

1. Văn phòng các khoa, viện, các trường trực thuộc, các đoàn thể quần chúng và đại diện các phòng ban, trung tâm, trạm nhận lịch cho cán bộ, viên chức tại Phòng Hành chính Tổng hợp.

2. Trợ lý quản lý sinh viên các khoa, viện, Trường THPT Chuyên, Trường Thực hành Sư phạm lập danh sách số lượng học sinh, sinh viên, học viên (theo đơn vị lớp hành chính), có xác nhận của Trưởng đơn vị, nạp về Bộ phận Một cửa theo mẫu (phat_hanh_lich_2021.doc) trước ngày 15/01/2021.

- Lớp trưởng các lớp sinh viên đại học hệ chính quy, các lớp học viên cao học trực tiếp nhận lịch phát cho sinh viên, học viên từ ngày 17/01/2021 đến ngày 21/01/2021.

- Trợ lý quản lý học sinh Trường THPT Chuyên, Trường Thực hành Sư phạm nhận lịch và trực tiếp phát cho học sinh vào ngày 18/01/2021.

Địa điểm nhận lịch: Bộ phận Một cửa.