Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới và Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 06/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong tình hình mới, công tác dân số của Nhà trường đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ cán bộ, đảng viên, viên chức và người hợp đồng lao động vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình (sinh con thứ 3) vẫn còn nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là do một số tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường vẫn chưa quán triệt đầy đủ, sâu sắc về tầm quan trọng, tính chất khó khăn, phức tạp và lâu dài của công tác dân số; chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân số. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, viên chức và người hợp đồng lao động còn mang nặng tư tưởng, tâm lý đông con, nhiều cháu, có con trai để "nối dõi tông đường", sinh con dự phòng "rủi ro". Có hiện tượng không trung thực để vi phạm chính sách dân số.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

1. Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể tăng cường tuyên truyền và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 06/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong tình hình mới và Chương trình hành động số 75-CT/TU ngày 06/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đưa công tác dân số và phát triển thành một nội dung trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cp uỷ, đơn vị các cấp; lồng ghép công tác dân số và phát triển vào chương trình, kế hoạch hoạt động của đơn vị; là một cơ sở để bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Tiếp tục vận động, thực hiện ký bản cam kết không sinh con thứ 3 trở lên đối với cán bộ, đảng viên, viên chức và người hợp đồng lao động. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chính sách dân số, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tạo sức lan toả sâu rộng trong toàn Trường. Xem đây là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá, xem xét giới thiệu, bổ nhiệm đảng viên, viên chức vào các chức vụ lãnh đạo của các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể. Định kỳ hàng năm, các cấp ủy đảng và đơn vị tổ chức đánh giá nghiêm túc tình hình thực hiện chính sách dân số của đơn vị. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân thực hiện tốt chính sách dân số; đánh giá rõ ưu, khuyết điểm và nguyên nhân; từ đó đề ra các giải pháp, nhiệm vụ để thực hiện có hiệu quả chính sách dân số trong tình hình mới.

2. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giải thích để cán bộ, đảng viên, viên chức và người hợp đồng lao động nắm rõ chủ trương của Đảng về dân số và phát triển, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể; cán bộ, đảng viên, viên chức và người hợp đồng lao động về ý thức, trách nhiệm, đối với công tác dân số. Việc tuyên truyền, vận động phải sâu sát, cụ thể bằng nhiều phương pháp, hình thức phù hợp với từng đối tượng. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Mỗi cặp vợ chồng nên có hai con", bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt; coi việc thực hiện cuộc vận động vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ của mỗi người để góp phần giảm bớt gánh nặng về gia tăng dân số đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Đổi mới phương pháp giáo dục dân số, sức khoẻ sinh sản cho học sinh, sinh viên. Hình thành kiến thức và kỹ năng về dân số, sức khoẻ sinh sản đúng đắn, có hệ thống ở thế hệ trẻ.

3. Phát huy vai trò gương mẫu, tự giác chấp hành của cán bộ, đảng viên, viên chức và người hợp đồng lao động, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện chính sách dân số. Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, xử vi phạm về chính sách dân số theo quy định của Đảng và Nhà nước; nhất là các trường hợp không trung thực, không tự giác báo cáo, kiểm điểm hoặc cố ý che dấu vi phạm. Xử nghiêm đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo quy định tại Điều 27, Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và các quy định hiện hành của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 06/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong tình hình mới.

4. Đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường bảo đảm nguồn lực đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ, văn hoá, thể thao, đời sng mọi mặt của cán bộ, đảng viên, viên chức và người hợp đồng lao động. Huy động sự đóng góp của doanh nghiệp, cộng đồng và người dân vào việc thực hiện mục tiêu dân số và phát triển trong thời kỳ mới.

5. Ban Tuyên giáo Đảng ủy chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Đảng ủy, Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể và các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác dân số. Đôn đốc, giám sát việc thực hiện Công văn này và định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường. Ban Tổ chức Đảng ủy căn cứ các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy Nghệ An, phối hợp với các Ban của Đảng ủy và các đơn vị có liên quan hướng dẫn cụ thể việc tổ chức thực hiện công tác cán bộ, công tác xếp loại, thi đua khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên liên quan đến vi phạm chính sách dân số. y ban Kiểm tra Đảng ủy chủ trì, phối hợp với các Ban của Đảng ủy hướng dẫn, kim tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 06/12/2018 và Chương trình hành động số 75-CT/TU ngày 06/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An và Công văn này.

Nhận được Công văn này, đề nghị các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường./.