Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 5/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020; Quy định số 01-QĐ/TU ngày 04/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, chiều ngày 19/1/2021 và sáng ngày 21/1/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá, đề nghị xếp loại và quyết định xếp loại đối với tập thể và cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ Trường năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đại diện các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy Nghệ An đã đến dự và chỉ đạo hội nghị. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã chuẩn bị nội dung và tiến hành hội nghị nghiêm túc, chu đáo, bài bản. Hội nghị đã diễn ra trong không khí thẳng thắn, chân tình, cầu thị và tự phê bình sâu sắc.

1. Kết quả kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Trường năm 2020

Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thẳng thắn, nghiêm túc, tập trung đánh giá những ưu điểm, kết quả đạt được, các hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, phương hướng khắc phục trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác năm 2020.

Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Trường thống nhất đánh giá: Năm 2020, trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện, giáo dục và đào tạo, áp lực tự chủ đại học, xu thế cạnh tranh và hội nhập quốc tế, nguồn tuyển sinh đại học ngày càng giảm do cơ cấu ngành nghề và nhu cầu thị trường lao động có nhiều biến động, khó dự đoán, Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã có những phương hướng, những chủ trương đúng đắn, những biện pháp lãnh đạo thích hợp. Nhờ vậy, Nhà trường tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng trong quá trình phát triển. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm đúng mức; cán bộ, học sinh, sinh viên đồng thuận, triển khai đầy đủ và kịp thời các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực; chuẩn bị nghiêm túc các dự thảo nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn, chương trình hành động trình hội nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét và quyết định các vấn đề đúng thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Đảng, quy chế và chương trình làm việc. Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành một số văn bản điều hành, quản lý Nhà trường. Các hoạt động lớn của Nhà trường đều được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo về nội dung, chương trình, cơ sở vật chất. Đảng bộ Trường đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhà trường đã tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng Trường 2015 - 2020 và thành lập Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổng kết nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2015 - 2020 và bổ nhiệm Hiệu trưởng Nhà trường nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhà trường đã tích cực, chủ động đẩy mạnh các hoạt động để cải thiện, nâng cao chất lượng tuyển sinh và đạt nhiều kết quả quan trọng. Kết quả tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2020 cơ bản đạt chỉ tiêu, nhất là tuyển sinh trình độ đại học hệ vừa làm vừa học, tuyển sinh trình độ thạc sĩ. Nhà trường đã đẩy mạnh thực hiện chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo tiếp cận CDIO. Quy mô và chất lượng đào tạo cơ bản đáp ứng nhu cầu xã hội. Hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ có hiệu quả và chất lượng. Các đoàn thể cấp Trường hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, tạo không khí sinh hoạt dân chủ trong Trường; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên để kịp thời khai thông thông tin và tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện. Đa số cán bộ, đảng viên và người học đồng cảm và chia sẻ với những thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức của Nhà trường, của đơn vị, của nền giáo dục đại học nước nhà; tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ; hoạt động quản trị của Hội đồng Trường; công tác điều hành, quản lý của Ban Giám hiệu. Cơ sở vật chất của Nhà trường ngày càng khang trang, hiện đại. Đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên, người học được đảm bảo. Nhà trường đã tổ chức quản lý và khai thác các nguồn thu hiệu quả, quản lý công tác thu, chi đúng quy định, luôn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. An ninh, trật tự an toàn Nhà trường được giữ vững.

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường trong năm 2020 còn một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục: Một số nội dung công tác Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ đã thảo luận, thống nhất, biểu quyết thông qua nhưng khi triển khai thực hiện còn lúng túng, chưa đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ của một số tổ chức đảng chưa có nhiều chuyển biến, sinh hoạt chuyên đề còn ít. Nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng của một số tổ chức đảng và đảng viên chưa được phát huy đầy đủ. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn còn một số hạn chế: Mất cân đối về tuyển sinh hệ chính quy giữa các ngành đào tạo, một số ngành chưa đạt chỉ tiêu. Công tác liên kết, quản lý tuyển sinh và đào tạo, bồi dưỡng ngoài Trường còn một số hạn chế. Các đề tài nghiên cứu và chuyển giao công nghệ góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của các địa phương chưa nhiều. Nguồn thu từ hoạt động khoa học và công nghệ còn ít. Việc triển khai các thỏa thuận hợp tác đã được ký kết hiệu quả chưa cao. Số cán bộ sử dụng thành thạo ngoại ngữ trong chuyên môn chưa nhiều. Cơ cấu giảng viên ở một số bộ môn, nhất là cán bộ có chức danh, học vị thuộc lĩnh vực chuyên môn của ngành đào tạo còn bất cập. Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chưa đồng đều ở các cấp. Vẫn còn cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình...

Những hạn chế, khuyết điểm nói trên của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường có nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng nguyên nhân quan trọng là do hoạt động, phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy trên một số lĩnh vực còn hạn chế; chưa tập trung, quyết liệt trong lãnh đạo tổ chức thực hiện một số nội dung, chương trình công tác đã đề ra. Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy đã kiểm điểm, nhận trách nhiệm về những hạn chế, khuyết điểm đã nêu trên. Những hạn chế, khuyết điểm này được gắn với trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của từng cá nhân đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy tại các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể và lĩnh vực công tác được phân công phụ trách để đề ra giải pháp sửa chữa, khắc phục.

Trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tiếp tục phát huy những ưu điểm, kết quả đã đạt được trong thời gian qua, phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo của Đảng bộ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An. Cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm, nghị quyết của Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, và Tỉnh ủy Nghệ An thành những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, có tính đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ với quyết tâm cao hơn để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2021 và các năm tiếp theo; góp phần phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á.

Căn cứ kết quả công tác năm 2020 của Đảng bộ và Nhà trường, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã bỏ phiếu kín thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An xem xét, quyết định xếp loại tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

2. Kết quả kiểm điểm cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ Trường năm 2020

 Việc kiểm điểm các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường được thực hiện nghiêm túc theo quy định. Với thái độ cầu thị, từng đồng chí cấp ủy viên đã trình bày báo cáo tự kiểm điểm sâu sắc về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc; việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, quyền hạn và trách nhiệm đối với các chức vụ công tác (đảng, chuyên môn, đoàn thể) theo quy định; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm; trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực của Nhà trường, đơn vị do mình phụ trách; việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm; kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được kết luận hoặc chỉ ra ở kỳ kiểm điểm năm 2019; kết quả lãnh đạo, quản lý, điều hành, tham gia cùng tập thể trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của Nhà trường, đơn vị; quan hệ phối hợp với cấp ủy và tập thể lãnh đạo, quản lý; ý thức đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cơ hội, vụ lợi; trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; trách nhiệm cá nhân trong chỉ đạo và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đại hội các đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020 - 2025, đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã tập trung thảo luận, góp ý một cách khách quan, thẳng thắn đối với từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành. Không khí kiểm điểm dân chủ, đoàn kết; các ý kiến góp ý đều chân tình, sâu sắc; các đồng chí được góp ý thì tiếp thu nghiêm túc, cầu thị. Nhìn chung, năm 2020, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, quán triệt và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào lĩnh vực công tác được phân công phụ trách. Có trách nhiệm với công việc. Có tinh thần hợp tác, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp. Luôn gương mẫu chấp hành những điều quy định cán bộ, viên chức, đảng viên không được làm. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Thực hiện tốt các quy định, quy chế của Nhà trường. Gia đình và bản thân được cấp ủy, chính quyền nơi cư trú đánh giá tốt trong chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế của địa phương.

Tuy nhiên, một số đồng chí cấp ủy viên sinh hoạt với tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể, lĩnh vực công tác được phân công phụ trách chưa nhiều. Một số đồng chí trình độ tiếng Anh phục vụ giảng dạy, nghiên cứu, làm việc chưa đáp ứng được yêu cầu. Một số đồng chí là giảng viên chính, trưởng, phó đơn vị nhưng chưa có công bố quốc tế. Một số đồng chí trong công việc có lúc còn biểu hiện dĩ hòa vi quý, nể nang, né tránh, ngại va chạm, tinh thần phê bình và tự phê bình chưa cao. Một số đồng chí còn ít tham gia, góp ý kiến vào các quyết định chung của tập thể ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.

Trong thời gian tới, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu, tích cực, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ ở các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể và lĩnh vực công tác được phân công phụ trách. Cá nhân mỗi đồng chí cấp ủy viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ và Nhà trường cần thực sự đoàn kết, thống nhất, thực hành tự phê bình, phê bình thẳng thắn, thương yêu đồng chí, phát huy khả năng quy tụ cán bộ để chung sức thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc phù hợp với tình hình thực tiễn theo hướng sâu sát với đơn vị và lĩnh vực công tác được phân công phụ trách; phấn đấu hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy và giao phó của cán bộ, đảng viên và người học toàn Trường.

Căn cứ kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao năm 2020 của các đồng chí cấp ủy viên, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và bỏ phiếu kín thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An xem xét, quyết định xếp loại đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền đạt loại hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ năm 2020; đồng thời quyết định xếp loại cho 19 đồng chí thuộc thẩm quyền xếp loại của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, trong đó có 2 đồng chí đạt loại hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ gồm các đồng chí: 1) Nguyễn Huy Bằng, 2) Trần Bá Tiến và 17 đồng chí đạt loại hoàn thành Tốt nhiệm vụ gồm các đồng chí: 1) Nguyễn Hoa Du, 2) Nguyễn Hồng Soa, 3) Phạm Thị Bình, 4) Nguyễn Anh Dũng, 5) Nguyễn Thị Kim Anh, 6) Hắc Xuân Cảnh, 7) Nguyn Anh Chương, 8) Nguyễn Thị Thu Cúc, 9) Phạm Lê Cường, 10) Hoàng Việt Dũng, 11) Trần Ngọc Long, 12) Nguyễn Hoài Nam, 13) Thiều Đình Phong, 14) Phan Xuân Phồn, 15) Trần Vũ Tài, 16) Đinh Ngc Thng, 17) Nguyn Quang Tun.

Vậy, thông báo để Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết./.