1. Thay đổi hình thức tổ chức chương trình Tết ấm cho học sinh, sinh viên - Tân Sửu 2021 so với Kế hoạch số 06/KH-ĐHV và Thông tri triệu tập số 03/TT-ĐHV đã thông báo trước đó.

2. Nhà trường không tổ chức trao quà trực tiếp cho học sinh, sinh viên (HSSV) mà phần quà tết sẽ được chuyển vào tài khoản của HSSV (500.000 đồng/1 suất). Số học sinh, sinh viên được trao quà trong chương trình này là 435 em theo Quyết định số 229/QĐ-ĐHV ngày 27/01/2021. Các đồng chí Trợ lý QLSV có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn cụ thể cho từng HSSV có trong danh sách nhận quà được biết và thực hiện.

3. Nhà trường giao Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên là đơn vị đầu mối, phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính tiếp nhận sự ủng hộ, tài trợ của các tổ chức doanh nghiệp cho chương trình để chuyển vào Quỹ Hỗ trợ học sinh, sinh viên Trường Đại học Vinh theo đúng quy định.

4. Trường Đại học Vinh sẽ có các hình thức vinh danh, ghi nhận một cách trang trọng tình cảm, tấm lòng hảo tâm của các doanh nghiệp, nhà tài trợ dành cho HSSV Nhà trường.

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, HSSV và các cơ quan, doanh nghiệp, nhà tài trợ được biết và thực hiện./.