1. Thành phần tham dự:

- Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu;

- Ban Thường vụ các đoàn thể quần chúng;

- Đại diện các tập thể và cá nhân được trao tặng các phần thưởng;

- Cán bộ, viên chức toàn trường.

- Đại biểu học sinh, sinh viên, học viên (do Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên điều động).

2. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 8 giờ 00', ngày 20/11/2020 (Sáng thứ Sáu).

- Địa điểm: Hội trường A.

3. Các vấn đề lưu ý:

- Trưởng các đơn vị có trách nhiệm quán triệt và tổ chức cho tập thể cán bộ, viên chức của đơn vị tham dự lễ kỷ niệm đầy đủ, đúng giờ.

- Ban Tổ chức buổi lễ, phòng Hành chính Tổng hợp bố trí và phân chia chỗ ngồi cho đại biểu các đơn vị.

- Đại biểu mặc trang phục lễ hội.

Nhận được Thông tri này, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị, các đoàn thể quần chúng nghiêm túc triển khai thực hiện./.