1. Đối tượng cho ý kiến: Các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên trong toàn Trường. Nhà trường yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phải có ý kiến góp ý.

2. Nội dung và cách thức cho ý kiến:

Căn cứ Điều 17, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, các cá nhân và tập thể xem xét và cho ý kiến về các thành viên trong danh sách:

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1.

GS.TS. Đinh Xuân Khoa

Trường Đại học Vinh

2.

GS.TS. Nguyễn Văn Quảng

Trường Đại học Vinh

3.

GS.TS. Trần Đình Thắng

Trường Đại học Vinh

4.

GS.TS. Thái Văn Thành

Sở Giáo dục và Đạo tạo tỉnh Nghệ An

5.

PGS.TS. Nguyễn Hoa Du

Trường Đại học Vinh

6.

PGS.TS. Ngô Đình Phương

Trường Đại học Vinh

7.

PGS.TS. Trần Văn Ân

Trường Đại học Vinh

8.

PGS.TS. Trần Viết Quang

Trường Đại học Vinh

9.

PGS.TS. Chu Văn Lanh

Trường Đại học Vinh

10.

PGS.TS. Nguyễn Văn Đức

Trường Đạihọc Vinh

11.

PGS.TS. Lê Quốc Hội

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 

Các ý kiến góp ý gửi bằng văn bản gửi về Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường (qua TS. Đinh Đức Tài, Thư ký Hội đồng) hoặc gửi email về hộp thư taidd@vinhuni.edu.vn.

Thời hạn cuối nhận ý kiến góp ý: Trước 17 giờ 00', ngày 15/5/2019.

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị trong toàn Trường tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp và gửi về Trường đúng thời hạn. Sau ngày 15/5/2019, nếu các đơn vị và cá nhân không có ý kiến được xem như đã đồng ý, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường sẽ hoàn thiện và trình Hiệu trưởng Nhà trường xem xét ban hành quyết định thành lập hội đồng./.