Công văn số 8239-CV/BTGTW ngày 16/3/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương

Công văn số 2265/CV-BTGTU ngày 19/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

Công văn số 1118/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 31/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Công văn số 592-CV/ĐU ngày 31/3/2020 của Đảng ủy Trường Đại học Vinh