Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 19 thành viên và Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025  thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động theo quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Danh sách Hội đồng trường Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm:

Chủ tịch Hội đồng: TS. Nguyễn Ngọc Hiền

Thành viên đương nhiên: TS. Phạm Thị Bình; sinh viên Trần Thị Mai Trang

Đại diện Bộ GD&ĐT: PGS.TS. Mai Văn Trinh

Thành viên bầu: TS. Nguyễn Thị Kim Anh; GS.TS. Nguyễn Huy Bằng; TS. Nguyễn Anh Chương; TS. Nguyễn Thị Thu Cúc; PGS.TS. Nguyễn Hoa Du; TS. Phan Anh Phong; TS. Trần Bá Tiến; TS. Nguyễn Ánh Dương; ThS. Nguyễn Hồng Soa; ThS. Đậu Đăng Tuấn; TS. Trịnh Xuân Hải; GS.TS. Trần Công Phong; Ông Phạm Quốc Quân; PGS.TS. Trần Quang Quý; GS.TS. Thái Văn Thành. Trong đó các ông: Trịnh Xuân Hải; Trần Công Phong; Phạm Quốc Quân; Trần Quang Quý; Thái Văn Thành là các thành viên ngoài trường.

Ngày 02/7/2020, trong Hội nghị bàn về công tác tổ chức, cán bộ, Hội đồng trường Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu PGS.TS. Nguyễn Hoa Du giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng trường và TS. Nguyễn Anh Chương giữ chức vụ Thư ký Hội đồng trường.

HN